ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS

TAISYKLĖS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1.      Asmens duomenys – duomenys, kurie nurodyti Privatumo politikoje ir Asmens duomenų tvarkymo vadove (vidinis Pardavėjo asmens duomenų tvarkymo dokumentų sąvadas);

1.2.      Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių ir poilsio dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis;

1.3.      Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.sanus24.lt;

1.4.      Farmacijos specialisto konsultacija – farmacijos specialisto ryšio priemonėmis teikiama farmacinė paslauga, apimanti nereceptinių vaistinių preparatų parinkimą, farmacinės informacijos apie vaistinius preparatus teikimą pirkėjui bei atitinkanti Lietuvos Respublikos teisės aktų, įskaitant, bet neapsiribojant Geros vaistinių praktikos nuostatų, reikalavimus;

1.5.      Pardavėjas – UAB „Ideal Trade Links“, juridinio asmens kodas 302503366, buveinės adresas Maironiškių g. 46A, LT-48181, Kaunas;

1.6.      Pirkėjas – asmuo, kuris įsigyja arba užsisako prekių Elektroninėje parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas arba naudojasi kitomis Elektroninėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis;

1.7.      Privatumo politika – Pardavėjo privatumo politika skelbiama Elektroninėje parduotuvėje (Sanus24). Tai pat ši sąvoka apima kiekvieno Pardavėjo privatumo politiką, patalpintą šio Pardavėjo interneto svetainėje arba kitose viešai prieinamuose resursuose;

1.8.      Taisyklės – šios Elektroninės parduotuvės naudojimosi taisyklės.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.      Elektroninė parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė, orientuota į fizinius asmenis (pacientus, klientus, vartotojus (visi kartu toliau vadinami – vartotojai)), perkančius prekes arba paslaugas (toliau – prekes) asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. Elektroninėje parduotuvėje juridiniai asmenys gali užsisakyti prekių tik turėdami galutinio vartojimo tikslą, įskaitant prekių naudojimą juridinių asmenų tiesioginėje veikloje, užtikrinant privalomų teisės aktų reikalavimų dėl darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, būtinosios pagalbos teikimo įgyvendinimą, o taip pat dėl kitų veiklos sąlygų tenkinimo.

2.2.      Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Elektronine parduotuve sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.3.      Pirkėjas, užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Elektroninėje parduotuvėje, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir Privatumo politika ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių ar paslaugų užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir Privatumo politika ar su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesutinka su visomis arba dalimi Taisyklių ir / ar Privatumo politika, jis privalo nespausti mygtuko „registruotis“, kitaip yra laikoma, kad Pirkėjas įvertina ir prisiima dėl šio veiksmo kylančius įsipareigojimus, atsakomybę ir sutinka su Taisyklėmis bei Privatumo politika visa apimtimi.

2.4.      Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis ir Privatumo politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.5.      Pardavėjas patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis, kaip tarpininkas, yra įgaliotas Elektroninėje parduotuvėje organizuoti ir vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių užsakymą, prekybą, teikti Pirkėjui su tokių prekių užsakymu ir prekyba susijusias paslaugas bei kitas paslaugas, kaip tai yra nurodyta Taisyklėse.

2.6.      Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

2.7.      Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis ir Privatumo politika susipažinti kiekvieną kartą apsiperkant.

2.8.      Pardavėjas turi teisę riboti atitinkamų prekių pardavimą per Elektroninę parduotuvę.

2.9.      Pardavėjas turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.

2.10.   Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Elektronine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui arba kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2.11.   Atsižvelgdamas į Taisyklių 2.1 punktą ir siekdamas pirmiausia patenkinti mažmeninės prekybos vartotojų poreikius, Pardavėjas pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius užsakymus. T. y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (arba) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninės prekybos požiūriu neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgdamas į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keliais per santykinai trumpą laiką pateikiamais užsakymais) ir (arba) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.

2.12.   Asmenims iki 16 metų vaistiniai preparatai neparduodami;

2.13.   Asmenims iki 18 metų neparduodami nereceptiniai vaistai, turintys narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), etanolio, antihistamininiai vaistiniai preparatai.

2.14.   Pirkėjas, įsigydamas vaistinius preparatus, vienu kartu:

2.14.1.  gali įsigyti nereceptinių vaistinių preparatų ne ilgesniam kaip 1 mėnesio gydymo kursui, išskyrus atvejus, kai vaistinio preparato mažiausia vidinė pakuotė yra skirta ilgesniam nei vieno mėnesio gydymo kursui;

2.14.2.  gali įsigyti nereceptinių vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), ne daugiau negu vieną išorinę, jei jos nėra, vidinę pakuotę. Pirkėjas pirkdamas vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) pseudoefedrino, skirtų vartoti skirtingu paros metu, pseudoefedrino vienam gydymo kursui gali įsigyti ne daugiau kaip 720 mg;

2.14.3.  gali įsigyti kitą nereceptinių vaistinių preparatų kiekį, jeigu tai numato galiojantys teisės aktai.

2.15.   Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju visos teisės ir pareigos, numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

2.16.   Pirkėjo Asmens duomenų valdytojas yra Pardavėjas. Pirkėjo asmens duomenys yra tvarkomi Privatumo politikoje bei Asmens duomenų tvarkymo vadove (vidinis Pardavėjo asmens duomenų tvarkymo dokumentų sąvadas) nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

3. REGISTRACIJA ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

3.1.      Elektroninės parduotuvės lankytojas, norėdamas naudotis Elektronine parduotuve (tapti Pirkėju), gali vienu iš nurodytų būdų:

3.1.1.    pirkti be registracijos;

3.1.2.     susikurti vartotojo paskyrą ir užsiregistruoti, registracijos lauke suvesdamas duomenis, kurie pažymėti kaip privalomi. Nurodytų duomenų pateikimas yra privaloma sąlyga, kad registracija būtų sėkminga. Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį.

3.3.      Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių be registracijos Elektroninėje parduotuvėje, privalo nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį, o perkant su pasirinkus pristatymą nurodytu adresu – ir gyvenvietę, gatvę, namo/buto numerį, pašto kodą. Privalomi nurodyti duomenys yra būtini Pardavėjui, kad galėtų tinkamai vykdyti Pirkėjo užsakymą. Nepateikęs privalomų nurodyti duomenų, Pirkėjas negalės užsisakyti prekių.

3.4.      Tuo atveju, jeigu pirkėjas užsiregistruoja Elektroninėje parduotuvėje, jis įsipareigoja prisijungimo prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros duomenis (slaptažodį) saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros, bei dėl to kylančius padarinius. Jei Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją paskambindamas telefono numeriu +370 657 96 198 arba išsiuntęs laišką elektroninio pašto adresu [email protected].

3.5.      Pirkėjas atsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Elektronine parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

3.6.      Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas gali užsisakyti prekių tik naudodamasis pirkimo be registracija funkcija.

4. PREKIŲ UŽSAKYMAS

4.1.      Norėdamas užsisakyti prekių iš Elektroninės parduotuvės, Pirkėjas turi prisijungti prie savo elektroninio pirkimo paskyros arba pasirinkti pirkimo be registracijos funkciją. Jeigu Pirkėjas iki užsisakydamas prekių nėra užpildęs Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje esančios anketos „Mano duomenys”, užsakymui priimti būtinus duomenis jis privalo pateikti prieš galutinai patvirtindamas prekių užsakymą.

4.2.      Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas negali įsigyti vaistinių preparatų ir kitų prekių, parduodamų su gydytojo išrašytu receptu.

4.3.      Jeigu Elektroninėje parduotuvėje suformuotame Pirkėjo prekių krepšelyje yra nereceptiniai vaistiniai preparatai, Pirkėjui privalo būti suteikiama farmacinė paslauga prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, jei Pirkėjas pageidauja ją gauti.

4.4.      Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, turi teisę atsisakyti farmacinės paslaugos.

4.5.      Pirkėjui atsisakius farmacinės paslaugos, jis yra supažindinamas su norimų įsigyti nereceptinių vaistinių preparatų informaciniais lapeliais ir gali pateikti užsakymą tik tada, kai patvirtina, kad minėta informacija jam yra aiški ir suprantama. Pirkėjas, nurodęs, kad nepageidauja gauti farmacinės paslaugos, tačiau vėliau, atsiradus poreikiui ar turėdamas papildomų klausimų dėl nereceptinio vaistinio preparato vartojimo, gali ją gauti šių Taisyklių 4.6 punkte nustatyta tvarka.

4.6.      Pirkėjui, kuris nurodo, kad pageidauja gauti farmacinę paslaugą, ji bus suteikiama jo užsakyme nurodytu telefono numeriu su juo susisiekusio Farmacijos specialisto.

4.7.      Farmacijos specialisto konsultacija yra įrašoma ir saugoma vienerius metus (jei ji suteikiama nuotolinėmis ryšio priemonėmis) bei teikiama:

4.7.1.    tuo atveju, jei Pirkėjas nurodė, kad pageidauja gauti farmacinę paslaugą – Pirkėjo nurodytu telefono numeriu darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.;

4.7.2.    tuo atveju, jei Pirkėjas nurodė, kad nepageidauja farmacinės paslaugos – Pirkėjui susisiekus su Farmacijos specialistu tel. Nr. +370 657 96 198 pasirinkus Elektroninės parduotuvės Farmacijos specialisto konsultaciją darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.;

4.7.3.    tuo atveju, jei Pirkėjas pasirenka užsakymo atsiėmimą Pardavėjo nurodytoje veiklos vietoje (konkrečioje vaistinėje), farmacinė paslauga yra suteikiama atsiėmimo metu. Jeigu Pirkėjas pageidauja, jam yra suteikiama galimybė Elektroninės parduotuvės nustatytu laiku susisiekti su Farmacijos specialistu ryšio priemonėmis.

4.8.      Pirkėjui nesutinkant, kad Farmacijos specialisto konsultacija būtų įrašyta, saugoma arba atsisakius vaistinio preparato Farmacijos specialisto konsultacijos metu arba Pardavėjui negalint susisiekti Pirkėjo nurodytu telefono numeriu ilgiau nei 2 dienas, jei Pirkėjas yra nurodęs, kad pageidauja gauti farmacinę paslaugą, nereceptiniai vaistiniai preparatai iš Pirkėjo suformuoto prekių krepšelio, jei pasirinktas užsakymo pristatymo būdas per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu, yra pašalinami.

4.9.      Prekių pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo tos akimirkos, kai Pirkėjas savo elektroninio pašto adresu, nurodytu Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje, gauna Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas pradėtas vykdyti.

4.7.      Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra pateiktas. Pirkėjui pasirinkus prekes apmokėti užsakymo pateikimo momentu, užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento.

4.8.      Vieno užsakymo pateikimo metu Pirkėjas gali įsigyti ne daugiau kaip vieną to paties bendrinio pavadinimo (veikliosios medžiagos), farmacinės formos ir stiprumo nereceptinio vaistinio preparato pakuotę, nepriklausomai nuo to, kad jų gamintojai skirtingi. Pirkėjui užsisakius daugiau kaip vieną to paties bendrinio pavadinimo (veikliosios medžiagos), farmacinės formos ir stiprumo nereceptinio vaistinio preparato pakuotę, nepriklausomai nuo to, kad jų gamintojai skirtingi, farmacijos specialisto konsultacijos metu, tokių prekių kiekis bus sumažinamas pagal Pirkėjo pasirinkimą iki Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyto leistino kiekio.

4.9.      Minimali užsakymo suma turėtų siekti 9,99 Eur.

5. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

5.1.      Pirkėjas gali atsiimti prekes:

5.1.1.     Pardavėjo administracijos patalpose, išskyrus atvejį, kai prekės yra nereceptiniai vaistiniai preparatai;

5.1.2.     Pardavėjo nurodytoje vaistinėje;

5.1.3.     per kurjerį;

5.1.4.     pasirinktame siuntų savitarnos terminale.

5.2.      Prekių atsiėmimas Pardavėjo administracijos patalpose vykdomas šia tvarka:

5.2.1.    Jeigu Pirkėjas pasirenka užsakymą atsiimti Pardavėjo administracijoje, o užsakymas patvirtinamas Darbo dieną iki 15 val., prekes iš Pardavėjo administracijos patalpų galima atsiimti po 2 (dviejų) Darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Jeigu užsakymas patvirtinamas Darbo dieną po 15 val. arba ne Darbo dieną, prekes iš Pardavėjo administracijos patalpų galima atsiimti po 3 (trijų) Darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo dienos;

5.2.2.    Prekės, kurios Pirkėjui perduodamos Pardavėjo administracijoje, atsiimamos administracijos darbo laiku, I-V, 8:00-17:00 val.;

5.2.3.    Prekės iš Pardavėjo administracijos patalpų turi būti atsiimtos ne vėliau kaip per 2 dienas nuo patvirtinimo, kad užsakytas prekių krepšelis jau yra pristatytas į nurodytą vietą ir jį galima atsiimti. Pirkėjui neatsiėmus Prekių per šiame Taisyklių punkte nustatytą terminą, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo prekių užsakymą anuliuoja, nutraukia prekių pirkimo ir pardavimo sutartį, o per 14 dienų grąžina Pirkėjui sumokėtą sumą šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

5.3.      Prekių atsiėmimas Pardavėjo nurodytoje vaistinėje vykdomas šia tvarka:

5.3.1.     Jeigu Pirkėjas pasirenka užsakymą atsiimti Pardavėjo nurodytoje vaistinėje, o užsakymas patvirtinamas Darbo dieną iki 15 val., prekes iš Pardavėjo nurodytos vaistinės galima atsiimti po 2 (dviejų) Darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Jeigu užsakymas patvirtinamas Darbo dieną po 15 val. arba ne Darbo dieną, prekes iš Pardavėjo nurodytos vaistinės galima atsiimti po 3 (trijų) Darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo dienos;

5.3.2.     Prekės, kurios Pirkėjui perduodamos Pardavėjo nurodytoje vaistinėje, atsiimamos šios vaistinės darbo laiku, kuris bus papildomai pranešamas Pirkėjui;

5.3.3.     Prekės iš Pardavėjo nurodytos vaistinės turi būti atsiimtos ne vėliau kaip per 2 dienas nuo patvirtinimo, kad užsakytas prekių krepšelis jau yra pristatytas į nurodytą vietą ir jį galima atsiimti. Pirkėjui neatsiėmus prekių per šiame Taisyklių punkte nustatytą terminą, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo prekių užsakymą anuliuoja, nutraukia prekių pirkimo ir pardavimo sutartį, o per 14 dienų grąžina Pirkėjui sumokėtą sumą šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

5.4.      Prekių atsiėmimas per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu:

5.4.1.     Jeigu užsakymą Pirkėjui pristato kurjeris, o užsakymas patvirtinamas Darbo dieną iki 15 val., prekės Pirkėjui pristatomos per 1-2 (vieną-dvi) Darbo dienas. Jeigu užsakymas patvirtinamas Darbo dieną po 15 val. arba nedarbo dieną, prekės Pirkėjui pristatomos per 2-3 (dvi-tris) Darbo dienas.. Tikslią prekių pristatymo valandą kurjeris ir Pirkėjas suderina telefonu, kurjeriui paskambinus Pirkėjo nurodytu numeriu.

5.4.2.     Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo per kurjerį būdą, įsipareigoja Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą bei pageidaujamą pristatymo laiką ir atsiimti prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Pirkėjas turi užtikrinti, kad su kurjeriu suderintu prekių pristatymo laiku užsakymo metu pateiktoje prekių pristatymo vietoje prekes atsiimtų pirkėjas arba kitas asmuo, kuriam pirkėjas perdavė užsakymo numerį. Pirkėjas, atskleisdamas užsakymo numerį kitam asmeniui, prisiima atsakomybę ir neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas ne dėl Pardavėjo kaltės (pavyzdžiui, Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ir pan.) arba Pirkėjas neatsiima prekių su kurjeriu suderintu laiku, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti prekių pirkimo ir pardavimo sutartį. Jei šiame punkte numatytu atveju Pardavėjas nutraukia pirkimo ir pardavimo sutartį, Pardavėjas per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.

5.4.3.     Pirkėjas, priimdamas įsigytas prekes, prieš pasirašydamas prekių pristatymo dokumentus, turi galimybę apžiūrėti siuntos išorinės prekės pakuotės būklę ir, jeigu ji yra pažeista, Pirkėjas turi teisę apžiūrėti užsakymo turinį – prekių pakuotes, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Jeigu Pirkėjas pastebėjo prekių trūkumų arba siuntos ir užsakymo neatitikimų, Pirkėjas privalo nepriimti prekių siuntos ir kartu su kurjeriu užpildyti specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame privalo nurodyti rastus pažeidimus ir informuoti apie juos Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytu telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu. Jei Pirkėjas prekių pristatymo dokumentus patvirtina be pastabų, laikoma, kad prekės jam pristatytos nepažeistoje prekių siuntos pakuotėje.

5.4.4.     Jei Pirkėjo prekių krepšelyje yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą.

5.4.5.    Jeigu užsakymo suma yra 35 Eur arba daugiau, neįskaitant pristatymo mokesčio, prekių pristatymas per kurjerį yra nemokamas.

5.5.      Prekių atsiėmimas pasirinktame siuntų savitarnos terminale:

5.5.1.     Jeigu Pirkėjas pasirenka užsakymą atsiimti siuntų savitarnos terminale, o užsakymas patvirtinamas darbo dieną iki 15 val., prekės į kliento pasirinktą terminalą pristatomos per 1-2 (vieną-dvi) Darbo dienas. Jeigu užsakymas patvirtinamas Darbo dieną po 15 val. arba ne Darbo dieną, prekės į siuntų savitarnos terminalą pristatomos per 2-3 (dvi-tris) Darbo dienas;

5.5.2.     Prekių pristatymo į savitarnos terminą paslauga galima tik iš anksto apmokėjus užsakymus išankstiniu apmokėjimu per elektroninės bankininkystės sistemą, debetine ar kreditine kortele;

5.5.3.    Prekių pristatymas visoje Lietuvoje vykdomas nuo 08:00 iki 17:00.

5.5.4.    Jeigu užsakymo suma yra 35 Eur arba daugiau, neįskaitant pristatymo mokesčio, prekių pristatymas per 2 (dvi) arba 3 (tris) darbo dienas į siuntų savitarnos terminalą yra nemokamas.

5.5.5.     Prekės, kurios Pirkėjui pristatomos į siuntų savitarnos terminalą, atsiimamos visą parą. Prekės iš terminalo turi būti atsiimtos per 72 val. nuo siuntos pristatymo į terminalą, kai kurjeris informuoja apie prekių pristatymą trumpąja SMS žinute ir el. laišku, kurioje yra kodai, skirti atsiimti siuntą. Neatsiėmus prekių per šiame Taisyklių punkte nustatytą terminą,  Pardavėjas be išankstinio įspėjimo prekių užsakymą anuliuoja, nutraukia prekių pirkimo ir pardavimo  sutartį, o per 14 dienų grąžina Pirkėjui sumokėtą sumą šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

5.5.6.    Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo į siuntų savitarnos terminalą būdą, įsipareigoja Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir atsiimti prekes ne vėliau kaip per 72 valandas, nuo siuntos pristatymo į terminalą. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už prekes atsiimtas kito asmens kuriam pirkėjas perdavė užsakymo atsiėmimo kodus. Pirkėjas, atskleisdamas siuntų savitarnos terminalo durelių kodą arba kitus duomenis, susijusius su užsakymu kitam asmeniui, prisiima atsakomybę ir neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.5.7.    Jei Pirkėjo prekių krepšelyje yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą.

5.5.8.     Pristatant prekes į siuntų savitarnos terminalą maksimalus leistinas svoris – 30 kg, o maksimalus leistinas tūris – 1,590575 m³.

5.5.9.     Pristatymas į siuntų savitarnos terminalą negalimas jeigu:

5.5.9.1. prekių krepšelyje yra bent vienas vaistinis preparatas; arba;

5.5.9.2. prekių svoris arba tūris neatitinka maksimalaus nustatyto.

5.5.10.  Pardavėjas pasilieka teisę apriboti pristatomų prekių sąrašą, esant kritinei oro temperatūrai ar kitais atvejais.

5.6.      Šiame skyriuje numatytais atvejais grąžinamas Pirkėjui sumas Pardavėjas perveda į Pirkėjo atitinkamo užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už užsakymą.

6. PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

6.1.      Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su priskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – eurais. Pasikeitus oficialiai Lietuvos Respublikos valiutai, prekių kainos konvertuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2.      Prekėms taikoma užsakymo patvirtinimo metu galiojusi prekių kaina, išskyrus Taisyklių 6.3 punkte numatytą išimtį. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje gali skirtis nuo prekių kainų Pardavėjo fizinės prekybos vietose arba vaistinėse.

6.3.      Jeigu po užsakymo patvirtinimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, pasikeičia nustatyta didžiausia leistina prekės (nereceptinio vaistinio preparato) kaina ir ji tampa mažesnė, nei užsakyme nurodyta prekės kaina, tokia prekė vaistinėje parduodama pardavimo metu vaistinėje galiojančia kaina.

6.4.      Už prekių atsiėmimą Pardavėjo administracijos patalpose arba nurodytoje vaistinėje, o taip pat už prekių pristatymo per kurjerį paslaugą taikomi prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti Elektroninės parduotuvės meniu skiltyje „Pristatymas“. Prekių pristatymo kaina taikoma visam užsakytam prekių krepšeliui ir atskiroms prekėms nedalijama.

6.5.      Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes naudojamasis Pirkėjo elektroninės bankininkystės sistema ir (arba) elektroninių mokėjimų sistema Paysera. Tai išankstinis apmokėjimas per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą banke arba banko filiale, su kuriuo Pardavėjas yra sudaręs paslaugų sutartį. Bankai ir bankų filialai, per kuriuos mokėjimas gali būti atliktas šiame punkte aprašomu būdu, nurodomi Elektroninėje parduotuvėje tvirtinant užsakymą. Naudojantis šiuo mokėjimo būdu mokėjimo nurodymas turi būti patvirtintas ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui ir mokėjimo nurodymo suformavimo momento. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai Bankas Pardavėjui patvirtina, kad mokėjimo nurodymas įvykdytas sėkmingai. Atsakomybė už duomenų saugumą Pirkėjo mokėjimo metu šiuo atveju tenka konkrečiam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Už pasirinktus nereceptinius vaistinius preparatus sumokėti naudojantis elektroninės bankininkystės sistema Pirkėjas gali tik tuo atveju, jei jis nepageidauja gauti farmacinės paslaugos ir yra susipažinęs su pageidaujamų įsigyti nereceptinių vaistinių preparatų informaciniais lapeliais bei patvirtinęs, kad jie jam yra suprantami ir aiškūs.

6.6.      Ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo prekių perdavimo Pirkėjui Pardavėjas Pirkėjo užsakyme nurodytu elektroniniu paštu pateikia Pirkėjui aktyviąją nuorodą, kuria Pirkėjas gali parsisiųsti jam Pardavėjo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą. Sąskaitos faktūros duomenys yra automatiškai sugeneruojami pagal pateiktus Pirkėjo duomenis ir po užsakymo pateikimo negali būti koreguojami.

6.6.1.  Užsisakydamas arba pirkdamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas negali už prekes atsiskaityti draudimo bendrovių suteiktais negrynaisiais pinigais ir kitais būdais, kurie nėra įvardyti kaip atsiskaitymo priemonė šiose Taisyklėse.

7. SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

7.1.      Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti pardavėjui šių prekių:

7.1.1.     vaistinių preparatų;

7.1.2.     kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;

7.1.3.     kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekės prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);

7.1.4.     kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisė aktais.

7.2.      Prekės laikomos nekokybiškomis, jei pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų prekių kokybės trūkumų.

7.3.      Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas tas prekes, kurios nėra nurodytos šių taisyklių 7.1 punkte, atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties visų arba dalies užsakyme esančių prekių atžvilgiu. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi:

7.3.1.     ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją apie sutarties atsisakymą jo elektroninio pašto adresu [email protected]užpildydamas sutarties atsisakymo ir prekių grąžinimo formą;

7.3.2.     ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, kaip tai numatyta Taisyklių 7.3.1 punkte, perduoti Pardavėjui prekes kartu su prekių pirkimo dokumentu (PVM sąskaita faktūra bei kitais priklausančiais dokumentais (pavyzdžiui, garantinės priežiūros knygele), jei taikoma), šių Taisyklių 7.7 punkte numatytu būdu.

7.4.      Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

7.5.      Šių Taisyklių 7.3 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik tas Pirkėjas, kuris pagal teisės aktus yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

7.6.      Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pirkėjams yra suteikiama garantija įsigytoms prekėms:

7.6.1.     vaistiniams preparatams, maisto produktams, įskaitant maisto papildus – garantija teikiama tinkamumo vartoti termino laikotarpiui;

7.6.2.     medicinos priemonėms – garantija teikiama gamintojo nustatytam laikotarpiui;

7.6.3.     medicinos prietaisams – garantija teikiama gamintojo nustatytam laikotarpiui, bet ne ilgiau 2 (dviejų) metams nuo priemonės pardavimo.

7.7.      Prekės Pardavėjui gali būti grąžinamos:

7.7.1.     jeigu prekes Pirkėjas atsiėmė Pardavėjo administracijos patalpose, prekės grąžinamos toje pačioje vietoje;

7.7.2.     jeigu prekes Pirkėjas atsiėmė Pardavėjo nurodytoje vaistinėje, prekės grąžinamos toje vaistinėje;

7.7.3.     jeigu prekes Pirkėjui pristatė kurjeris, Pirkėjo pasirinkimu prekės grąžinamos iškvietus atitinkamą kurjerį;

7.7.4.     jeigu prekes Pirkėjas atsiėmė siuntų savitarnos terminale, Pirkėjo pasirinkimu prekės grąžinamos naudojantis Pirkėjo pasirinkto siuntų savitarnos terminalo paslauga.

7.8.      Pirkėjui pageidaujant prekes grąžinti paštu, grąžinimo sąlygos derinamos individualiai, Pirkėjui kreipiantis į Pardavėją elektroninio pašto adresu [email protected] arba telefonu +370 657 96 198, kartu informuojant Pardavėją apie ketinimą susitarti dėl individualių grąžinimo sąlygų.

7.9.      Taisyklėse nustatytais prekių grąžinimo atvejais už prekes sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami jei Pirkėjas už prekes atsiskaitė per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą ir (arba) elektroninių mokėjimų sistema Paysera, už prekes sumokėtą sumą Pardavėjas grąžina Pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už prekes banko sąskaitą.

7.10.   Jeigu grąžinamos prekės buvo pristatytos per kurjerį, t. y. Pirkėjas pasirinko prekių pristatymo būdą, kuris yra apmokestinamas papildomu paslaugos mokesčiu, Pardavėjas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už prekes sumokėtos sumos išskaityti Pardavėjo dėl prekių pristatymo patirtas išlaidas.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1.      Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2.      Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

8.3.      Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais. Pirkėjas pageidaudamas pareikšti savo nuomonę, pateikti skundą ar atsiliepimą, gali kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu [email protected] arba telefonu +370 657 96 198.

8.4.      Pirkėjas pageidaudamas pareikšti savo nuomonę, pateikti skundą ar atsiliepimą, gali kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu [email protected]. Atsakymas į Pirkėjo kreipimąsi pateikiamas per 10 darbo dienų.

8.5.      Kilus problemoms dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos, kreipkitės el. paštu [email protected]. Taip pat turite galimybę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu [email protected], tel. 8 526 26751, interneto  svetainė www.vvtat.lt, jos Regiono priežiūros skyriui ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show).

________________________

SANUS24

PREKIŲ PRISTATYMO SĄLYGOS

Prekių pristatymas gavėjui bus atliekamas naudojantis kurjerio ir siuntų savitarnos terminalo paslaugomis.

 

Nurodytu adresu visoje Lietuvoje

 

 

PREKIŲ PRISTATYMO KAINA

Perkant už 35 € ir daugiau – pristatymas nemokamas

Perkant iki 35 €, pristatymo kaina – 3,00 €

PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAS

Jeigu užsakymas patvirtintas darbo dieną iki 15 val., pristatome per 1-2 d. d.

PREKIŲ PRISTATYMO PAPILDOMOS SĄLYGOS

Jei prekių krepšelyje yra bent vienas vaistinis preparatas ir pageidavote gauti vaistininko konsultaciją, Jūsų nurodytu adresu užsakymą pristatysime tik po farmacinės paslaugos suteikimo (su Jumis telefonu susisieks vaistininkas).

 

Prekių atsiėmimas siuntų savitarnos terminale

 

 

PREKIŲ PRISTATYMO KAINA

Perkant už 35 € ir daugiau – pristatymas nemokamas

Perkant iki 35 €, pristatymo kaina – 1,99 €

PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAS

Jeigu užsakymas patvirtintas darbo dieną iki 15 val., pristatome per 1-2 d. d.

PREKIŲ PRISTATYMO PAPILDOMOS SĄLYGOS

Jei prekių krepšelyje yra bent vienas vaistinis preparatas ir pageidavote gauti vaistininko konsultaciją, Jūsų nurodytu adresu užsakymą pristatysime tik po farmacinės paslaugos suteikimo (su Jumis telefonu susisieks vaistininkas).

PREKIŲ PRISTATYMO PRIVALOMA SĄLYGA

Paslauga galima tik iš anksto apmokėjus užsakymus.

PREKIŲ PRISTATYMAS NEGALIMAS

Jei prekių krepšelyje yra bent vienas vaistinis preparatas.

Jei prekių svoris arba tūris neatitinka maksimalaus nustatyto.

Kritinė oro temperatūra (Pardavėjas turi teisę apriboti prekių sąrašą).

SIUNTŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Gavėjas siuntą iš terminalo turi atsiimti per 72 val. nuo siuntos pristatymo į terminalą, kai kurjeris informuoja apie prekių pristatymą trumpąja SMS žinute ir el. laišku, kurioje yra kodai, skirti atsiimti siuntą.

 

Prekių atsiėmimas Pardavėjo administracijoje

 

 

IŠANKSTINIS PRANEŠIMAS

Apie galimybę atsiimti Pardavėjas informuos Jus el. paštu ir mobilaus telefono (SMS) žinute. Šis pranešimas bus siunčiamas, jeigu nurodysite Pardavėjui savo el. pašto adresą bei mobilaus telefono numerį bei išduosite sutikimą tvarkyti Jūsų kaip Pirkėjo asmens duomenis.

ATSIĖMIMO LAIKAS

Užsakymą galėsite atsiimti I-V 8:00-17:00 val.

 

Prekių atsiėmimas Pardavėjo nurodytoje vaistinėje

 

 

PREKIŲ ATSIĖMIMO SĄLYGA

Prekių krepšelyje yra bent vienas vaistinis preparatas.

 

IŠANKSTINIS PRANEŠIMAS

Apie galimybę atsiimti Pardavėjas informuos Jus el. paštu ir mobilaus telefono (SMS) žinute, taip pat nurodys vaistinę (veiklos vietos pavadinimą ir adresą), kurioje galima būtų atsiimti prekes. Šis pranešimas bus siunčiamas, jeigu nurodysite Pardavėjui savo el. pašto adresą bei mobilaus telefono numerį bei išduosite sutikimą tvarkyti Jūsų kaip Pirkėjo asmens duomenis.

 

ATSIĖMIMO LAIKAS

Užsakymą galima atsiimti Pardavėjo nurodytos vaistinės darbo laiku. Apie šį laiką busite papildomai informuoti el. paštu ir mobilaus telefono (SMS) žinute.